Nieuws

Belangrijke wijzigingen in de Curaçaose fiscale wetgeving

29-06-2018 - Bridge Consulting

 

De vrijgestelde vennootschap wordt vervangen door de Curaçaose Beleggingsvennootschap
In de Landsverordening wordt voorgesteld om het winstbelastingregime voor de vrijgestelde vennootschap per 30 juni 2018 af te schaffen. Bestaande vrijgestelde vennootschappen mogen tot en met 31 december 2018 onder het huidige winstbelastingregime worden voortgezet met uitzondering van voordelen die zien op een niet-kwalificerend immaterieel activum (zie paragraaf 2 hierna). Deze voordelen uit een niet-kwalificerend immaterieel activum worden vanaf 1 juli 2018 in beginsel belast tegen het reguliere winstbelastingtarief van 22% (voor het jaar 2018).
 
Per 1 juli 2018 wordt het mogelijk om een besloten of naamloze vennootschap als een Curaçaose Beleggingsvennootschap op te richten. Het winstbelastingregime voor de Curaçaose Beleggingsvennootschap is vergelijkbaar met die van de huidige vrijgestelde vennootschap. Een Curaçaose Beleggingsvennootschap wordt subjectief belastingplichtig en dient derhalve jaarlijks een aangifte winstbelasting in te dienen. Kwalificerende inkomsten, zoals kwalificerende rente- of dividendinkomsten, zijn belast tegen een nieuw te introduceren 0% winstbelastingtarief.
De Curaçaose Beleggingsvennootschap mag intellectuele en industriële eigendomsrechten ontwikkelen en na de ontwikkeling exploiteren. Indien de exploitatie ziet op voordelen uit een kwalificerend immaterieel activum, dan zijn deze voordelen belast tegen een winstbelastingtarief van 0%.
 

Voordelen uit een immateriaal activum

Een immaterieel activum is een vast activum dat niet tastbaar is zoals patenten, merkenrechten, goodwill of ontwikkelingskosten. Per 1 juli 2018 wordt in de winstbelasting een definitie gegeven van een kwalificerend immaterieel activum. Kort samengevat betreft dit een immaterieel activum waarvoor door het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao een verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek aan een Curaçaose belastingplichtige is afgegeven ten aanzien van onder andere:

  • een octrooi of kwekersrecht;
  • een auteursrechtelijk beschermde programmatuur;
  • een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen;
  • een beschermingscertificaat;
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie.

Merken, logo's en daarmee vergelijkbare vermogensbestanddelen worden niet aangemerkt als een kwalificerend immaterieel activum.
 
In de Landsverordening wordt voorgesteld om voordelen uit een kwalificerend immaterieel activum, voor zowel entiteiten die onder het reguliere winstbelastingregime vallen als voor de Curaçaose Beleggingsvennootschap, per 1 juli 2018 te belasten tegen het 0% winstbelastingtarief.

Export facility regime komt te vervallen; Curaçao kiest voor territorialiteitsstelsel


In de Landsverordening wordt voorgesteld om het export facility regime per 30 juni 2018 te beëindigen. Bestaande export facility entiteiten mogen tot en met 31 december 2018 onder het huidige winstbelastingregime worden voortgezet met uitzondering van voordelen die zien op een niet-kwalificerend immaterieel activum (zie paragraaf 2 hiervoor). Deze voordelen zijn per 1 juli in beginsel belast tegen het reguliere 22% winstbelastingtarief.
 
De Landsverordening verruimt de definitie van buitenlandse winsten met als gevolg dat alle geleverde diensten en verkochte goederen aan buitenlandse afnemers zijn vrijgesteld voor de winstbelasting.

Het leveren van diensten en verkopen van goederen aan lokale afnemers met een deviezenvergunning wordt ook aangemerkt als een levering of een dienst aan een buitenlandse afnemer. Daarmee kiest Curaçao voor een territorialiteitsstelsel waarbij alleen winsten behaalt met lokaal geleverde diensten en verkochte goederen met winstbelasting worden belast. Er zijn een aantal diensten, zoals verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten alsmede trustactiviteiten, diensten van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs, aanverwante dienstverlening en scheepvaartactiviteiten, van het territorialiteitsstelsel uitgesloten.

 

Reële aanwezigheid ('substance')

 

In de Landsverordening wordt een specifieke bepaling voorgesteld die de reële aanwezigheid voor een Curaçaose entiteit bepaald. Reële aanwezigheid is meer in het bijzonder relevant voor entiteiten die gebruik maken van bijzondere belastingregimes en wordt verondersteld indien de entiteit voor haar aard en omvang van haar activiteiten:

  • een passend aantal gekwalificeerde voltijd werknemers heeft;
  • een passend bedrag aan jaarlijks terugkerende lokale operationele kosten heeft.

 Naar wij aannemen zijn de vereisten cumulatief en niet alternatief, op dit moment is de wettekst daarover onduidelijk. Mocht een entiteit zekerheid over de reële aanwezigheid wensen te ontvangen, bijvoorbeeld over de vraag wie een gekwalificeerde werknemer is en hoeveel werknemers op voltijdbasis in dienst dienen te zijn, dan is het mogelijk daarvoor een ruling bij de belastingdienst aan te vragen.

Het E-zone regime wordt beperkt tot het verkopen van goederen en niet meer het leveren van diensten
 
In de Landsverordening wordt voorgesteld het E-zone regime (het 2% winstbelastingtarief) per 1 juli 2018 te beperken tot de levering van goederen. De goederen mogen zowel aan buitenlandse als aan binnenlandse afnemers worden verkocht. Het resultaat behaalt met de verkoop van de goederen (ook verkocht aan binnenlandse afnemers) wordt belast tegen het huidige winstbelastingtarief van 2%. Dienstverlening valt niet meer onder het 2% winstbelastingtarief. Bestaande E-zone entiteiten mogen tot en met 31 december 2018 onder het huidige E-zone regime worden voortgezet (dus inclusief het leveren van diensten).
 
Verkoop van goederen vanuit E-zone naar Curaçao belast met 9% omzetbelasting
In de Landsverordening wordt voorgesteld om de definitie van de invoer van goederen voor de omzetbelasting uit te breiden met invoer uit een economische zone. Als gevolg van deze wijziging worden alle goederen die vanuit de E-zone worden geleverd aan een Curaçaose afnemer belast met 9% omzetbelasting. Voor deze omzetbelasting wordt geen teruggave of verrekening verleend.
De export van goederen en diensten vanuit Curaçao naar het buitenland wordt belast met 3% omzetbelasting