Nieuws

Eindejaars Belastingtips

19-11-2017 - Bridge Consulting

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2018, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

Vraag btw over 2017 terug

Betaalt een debiteur uw factuur niet? Vanaf 1 januari 2017 verkrijgt u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw. Het bedrag van de teruggaaf mag u in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte. U hoeft geen afzonderlijk verzoek meer in te dienen bij de Belastingdienst. Is voor 31 december 2017 al duidelijk dat de factuur door uw debiteur niet zal worden betaald? Dan moet u om teruggaaf btw verzoeken over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat uw debiteur niet zal betalen. Als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Let op!

Heeft u in 2016 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald? U kunt dan vanaf 1 januari 2018 verzoeken om teruggave van btw. Als echter op enig moment in 2017 al vast komt te staan dat sprake is van een oninbare vordering, moet u de teruggave over het tijdvak in 2017 terugvragen waarin de vordering definitief oninbaar is gebleken.

 

Debiteur: betaal btw tijdig terug

Heeft u facturen ontvangen waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken en heeft u deze facturen nog niet betaald? Dan moet u de btw die u destijds in aftrek heeft gebracht aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit moet uiterlijk binnen één jaar (‘1-jaarstermijn’) na het opeisbaar worden van de schuld.

Tip!

Ga bij elke btw-aangifte in 2017 na of er schulden aan crediteuren zijn waarvan de 1-jaarstermijn binnenkort voorbij is. En is de verwachting dat u deze schulden niet binnen de 1-jaarstermijn betaalt, corrigeer dan in 2017 nog de eerder in aftrek gebrachte btw.

 

Meld u vóór 1 januari 2018 aan voor MOSS-regeling

Als uw onderneming digitale diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, kunt u ook in 2018 gebruikmaken van de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS). U hoeft de btw over deze diensten dan maar in één EU-land aan te geven, bijvoorbeeld Nederland. Als u deze regeling voor het eerst wilt toepassen, moet u zich hiervoor aanmelden met het formulier 'Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen'. In het registratieformulier geeft u de gewenste ingangsdatum aan. Vanaf die datum moet u uiterlijk 20 dagen na afloop van het kwartaal een btw-melding doen en de verschuldigde btw betalen. Wilt u de regeling in heel 2018 toepassen, meld u dan zo snel mogelijk aan.

Let op!

Heeft u al eerder een digitale dienst geleverd, dan moet u uw aanmelding uiterlijk indienen op de 10e dag van de maand die volgt op de maand waarin u de dienst heeft geleverd. Als u zich ná de 10e dag aanmeldt, riskeert u dat de MOSS-regeling niet voor alle digitale diensten kan worden toegepast. En dan moet u zelf contact opnemen met de belastingdienst van het EU-land waar de dienst is verricht en daar navragen of u zich daar moet registreren.

 

EU-btw over 2017 terugvragen

Heeft u in 2017 btw betaald in een ander EU-land en heeft u deze btw nog niet teruggevraagd? Mits u voldoet aan de voorwaarden die de verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van btw, kunt u dit alsnog doen via de website ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’. Hiervoor heeft u wel inloggegevens nodig. Deze kunt u aanvragen via een hulpmiddel op de website van de Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek uiterlijk op 30 september 2018 indienen, maar het is aan te raden om u hierop al vroeg voor te bereiden.

 

Corrigeer privégebruik auto 2017

De btw die in 2017 aan u in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, kunt u in aftrek brengen zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2017 ook voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u voor dit privégebruik een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2017. U kunt hiervoor gebruikmaken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Tip!

Betaal de brandstof voor de auto van de zaak niet contant, maar met een bankpas, creditcard of tankpas van de zaak. Zo kunt u voor de aftrek van voorbelasting aantonen dat u de brandstof op naam van de zaak heeft betaald.

 

Controleer uw btw-aangiften over 2017

Controleer zo spoedig mogelijk of uw ingediende btw-aangiften over 2017 correct zijn. Houd hierbij ook rekening met eventuele btw-correcties voor bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak en het privégebruik van elektriciteit, gas en water. Blijkt uit uw controles dat u over 2017 te weinig btw heeft aangegeven, dan moet u dit vóór 1 april 2018 corrigeren met een suppletieaangifte. U betaalt dan over het bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente (4% in 2017). Wel kunt u over het verschuldigde bedrag een verzuimboete van 5% krijgen.

Let op!

Vanaf 1 januari 2018 kunt u een suppletieaangifte alleen nog maar digitaal indienen. Dit kan dan op drie manieren: via de site van de Belastingdienst (bij ‘Inloggen voor ondernemers’), met eigen software of via een adviseur.

Let op!

U hoeft de suppletieaangifte uitsluitend te gebruiken bij correcties van meer dan € 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. De grens van €1.000 geldt echter niet als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling, want dan moet u bij een correctie altijd het suppletieformulier gebruiken.

 

Vraag te veel afgedragen btw tijdig terug

Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften ontdekt dat u te veel btw heeft afgedragen, dan kunt u ook de bovenmatig afgedragen btw corrigeren met een suppletieaangifte. Dit kan niet alleen over 2017, maar ook over de vijf voorgaande jaren. Evenals bij de correctie van te weinig afgedragen btw hoeft u de suppletieaangifte niet te gebruiken als de correctie niet hoger is dan € 1.000. In dat geval mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Let op!

Btw die u in 2012 te veel heeft afgedragen, kunt u alleen in 2017 nog corrigeren. Ga dus zo snel mogelijk na of u over 2012 nog een correctie moet uitvoeren.

 

Vergeet de BUA-correctie niet

Als u in 2017 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de laatste btw-aangifte over 2017 nagaan of u één of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. Ook moet u nagaan of u één of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Is dit het geval, dan moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2017 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit wordt ook wel de BUA-correctie genoemd (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!

Voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel gelden aparte regels. Verder vallen de auto van de zaak en de fiets van de zaak buiten de BUA-regeling.

 

Let op de herzieningstermijn

Met betrekking tot uw roerende en onroerende zaken is het belangrijk om de btw-herzieningstermijnen in de gaten te houden. Deze termijn is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken (andere bedrijfsmiddelen). Heeft u in 2017 geïnvesteerd in een onroerende zaak en de btw daarover afgetrokken als voorbelasting? Dan moet u aan het eind van 2017 én de komende negen jaren (vier jaren voor roerende zaken) toetsen of het oorspronkelijk geplande gebruik nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. Verschilt het werkelijke gebruik meer dan 10% van het door u ingeschatte gebruik, dan moet u de afgetrokken btw corrigeren. Deze 10%-marge geldt niet in het jaar van eerste ingebruikname.

 

Verzoek om KOR-ontheffing vóór 1 januari 2018 indienen

Als u een eenmanszaak heeft of als u maat of firmant bent in een maatschap respectievelijk vennootschap onder firma, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor de kleineondernemingsregeling (KOR). De verschuldigde btw na aftrek van voorbelasting mag dan maximaal € 1.883 zijn. Verwacht u in 2018 € 1.345 of minder btw te betalen? Dan hoeft u helemaal geen btw meer te betalen. Bovendien kunt u dan verzoeken om een ontheffing voor administratieve verplichtingen. Wordt uw verzoek ingewilligd, dan hoeft u in beginsel ook geen btw-aangifte meer te doen.

Tip!

Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan gaat de ontheffing in principe in vanaf het eerstvolgende jaar. Maar onder voorwaarden geldt voor de ontheffing een terugwerkende kracht tot de datum waarop het verzoek is ingediend. Dien uw verzoek voor 2018 dus nog in 2017 in, want zo vergroot u de kans dat u al in 2018 van de ontheffing kunt profiteren.

 

Reik tijdig 90%-verklaring uit

Als u in 2016 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd voor een btw-belaste levering, moet u binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2018) een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de inspecteur. In deze verklaring moet u vermelden of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Zodra u niet meer aan het 90%-criterium voldoet, wordt de levering alsnog geacht vrij te zijn van btw. Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt en dat hij de in vooraftrek gebrachte btw moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Tip!

Maak in de koopovereenkomst duidelijke afspraken over de eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste levering vervalt. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de koper de btw-schade vergoedt aan de verkoper als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

 

Verzoek vóór 1 januari 2018 om jaarlijkse btw-aangifte

Bent u op jaarbasis niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd, dan kunt u onder nadere voorwaarden bij uw belastingkantoor een verzoek indienen om jaarlijks btw-aangifte te doen, in plaats van per kwartaal. Wilt u hiervan al in 2018 gebruikmaken, dien uw verzoek dan nog in 2017 in.

Tip!

Doet u momenteel één keer per kwartaal btw-aangifte en krijgt u structureel btw terug? Dan kunt u makkelijk een liquiditeitsvoordeel behalen door maandelijks aangifte te doen. Ook hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

 

Zonnepanelen gekocht? Gebruik de KOR!

Als u in 2017 zonnepanelen heeft aangeschaft en nu stroom levert aan uw energieleverancier, beschouwt de Belastingdienst u als ondernemer voor de btw, ook als u de zonnepanelen als particulier heeft aangeschaft. Door u aan te melden als ondernemer, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen bij de Belastingdienst. Vervolgens moet u per tijdvak btw afdragen over de stroom die u levert aan de energieleverancier, maar dit kunt u in 2018 vermijden door de kleineondernemersregeling (KOR) toe te passen.

Tip!

Is het verschuldigde btw-bedrag in de jaren ná de aanschaf van de zonnepanelen niet hoger dan € 1.345 per jaar? Dan kunt u – mits u aan de voorwaarden voldoet – een ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen. U hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen. Doe dit zo snel mogelijk, want dan geldt de ontheffing al vanaf 1 januari 2018.

Let op!

Als u ondernemer of zzp’er bent, is ál uw aan te geven btw van belang voor de toepassing van de KOR. Dit betekent dat u ook voor de zonnepanelen verplicht blijft om btw-aangiften in te dienen als de totale af te dragen btw op jaarbasis hoger is dan € 1.345. En dan kunt u ook geen ontheffing krijgen voor de administratieve verplichtingen.

 

KOR: stel investering uit

Als u in 2017 gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR) en voornemens bent om investeringen te doen, is het wellicht raadzaam om hier nog mee te wachten tot na 1 januari 2018. Want onder de KOR is het aftrekken van btw mogelijk ongunstig en als u een ontheffing heeft voor de administratieve verplichtingen, is de aftrek helemaal niet mogelijk. Verwacht u dat uw onderneming op korte termijn zodanig groeit dat u de KOR vanaf 2018 niet meer kunt toepassen, dan is het verstandig te wachten met uw investeringen totdat u de KOR niet meer gebruikt. Op dat moment is immers alle betaalde btw als voorbelasting aftrekbaar.

Tip!

Andersom is het verstandig om investeringen naar voren te halen als u bijvoorbeeld in 2018 de KOR gaat toepassen. Als u deze investeringen nog in 2017 doet, kunt u de betaalde btw nog in aftrek brengen.

 

Herziening voor agrariërs

Als uw onderneming momenteel gebruikmaakt van de btw-landbouwregeling, die per 1 januari 2018 wordt afgeschaft, kunt u op grond van een overgangsregeling de omzetbelasting op investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 in gebruik heeft genomen én de omzetbelasting op investeringen die u op 1 januari 2018 nog niet in gebruik heeft genomen, alsnog aftrekken. Deze regeling geldt voor landbouwers, veehouders en tuin- en bosbouwers. Voor de investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 in gebruik heeft genomen, kunt u gebruikmaken van de herzieningsregeling. Deze herziening vindt onder voorwaarden niet gespreid over een aantal jaren plaats, maar kan in één keer plaatsvinden in het eerste tijdvak van 2018.

 

 

WERKGEVER

 

Sluit loon- en financiële administratie op elkaar aan

Controleer aan het einde van 2017 zo snel mogelijk of de loonadministratie en de financiële administratie op elkaar aansluiten. Het is immers mogelijk dat één of meer (belaste) uitbetaalde vergoedingen per abuis niet zijn verwerkt in de loonadministratie. En dan zijn over deze vergoedingen geen loonheffingen ingehouden, dan wel eindheffingen afgedragen. Bij het maken van de aansluiting tussen de loon- en de financiële administratie komen zulke afwijkingen aan het licht. U kunt de verschuldigde loonheffingen dan alsnog afdragen, eventueel in de vorm van eindheffing.

 

Maak volledig gebruik van de vrije ruimte

Ga na of u in 2017 de vrije ruimte van de werkkostenregeling wel volledig heeft benut. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Als blijkt dat er nog voldoende vrije ruimte is, kunt u die bijvoorbeeld benutten voor het kerstpakket of voor een eindejaarsborrel, die overigens alleen binnen de vrije ruimte hoeft te vallen als deze op een externe locatie plaatsvindt. En heeft u dan nog ruimte over, dan kan het handig zijn om verstrekkingen die begin 2018 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, zo mogelijk te vervroegen. Verder kunt u alvast bekijken of u in 2018, als de vrije ruimte eveneens 1,2% is, rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

Tip!

Heeft u in 2017 al eindheffing afgedragen wegens een verwachte overschrijding van de vrije ruimte en ontdekt u achteraf dat dit te veel of te weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2018.

 

Geef uw werknemer nog in 2017 een bonus

Als u aan het einde van 2017 nog vrije ruimte over heeft én u overweegt om één of meer werknemers een bonus te geven, dan kunt u deze bonus in de vrije ruimte laten vallen, mits u deze nog in 2017 uitbetaalt. Hierbij geldt wel dat de bonus aan het gebruikelijkheidscriterium moet voldoen. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is.

 

ESTATE PLANNING/PRIVÉ

Schenk nog vóór 1 januari 2018

Doet u nog vóór 1 januari 2018 een schenking aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van
€ 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526. Hierbij valt de dag van de 40e verjaardag nog binnen de leeftijdsgrens. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.176. Bij een schenking voor een eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het echter niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking, want in fiscaal opzicht maakt het in principe geen verschil of de schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is.

 

Tip!

U hoeft het gehele bedrag van € 100.000 niet in een jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid toepassen over een periode van hooguit twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Houd er wel rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking werd toegepast.

 

Let op!

Met betrekking tot een eenmalige vrijstelling mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden, ook niet als u gespreid schenkt. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is diens partner wel jonger, dan kan de eenmalige vrijstelling toch worden toegepast.

 

Schenk koopsom eigen woning in gedeelten

Overweegt u een woning te schenken en is de WOZ-waarde hoger dan de getaxeerde waarde? Denk dan eens aan overdracht van die woning waarbij de koopprijs wordt omgezet in een lening en vervolgens gedeeltelijke kwijtschelding (=schenking) van die lening in december 2017 en in januari 2018. Als u in 2017 nog niets heeft geschonken aan de verkrijger, dan kan hij voor 2017 gebruik maken van de vrijstelling en nogmaals in 2018. Ook kunt u zo de schenking van de koopsom (kwijtschelding) zo plannen dat u zowel in 2017 als in 2018 zoveel mogelijk gebruik maakt van de laagste tarieven schenkbelasting. Bij een schenking van de koopsom binnen korte tijd (in ieder geval binnen een maand) na overdracht van de woning, kunt u bovendien een gedeelte van de in rekening gebrachte overdrachtsbelasting verrekenen.

Tip!

Is de WOZ-waarde van de woning lager dan de getaxeerde waarde? Overweeg dan de woning zelf te schenken, maar ga dan na of het dan toch niet voordeliger is de koopsom in gedeelten te schenken.

 

Rond onderhoud woning tijdig af

Heeft uw kind in 2015 de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast op uw schenking voor de verbetering of onderhoud van een eigen woning? Houd er dan rekening mee dat het bedrag van de schenking binnen twee jaren na het kalenderjaar waarin het bedrag is geschonken, moet zijn besteed aan de verbetering of het onderhoud. Deze schenking kan namelijk worden ontbonden indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Wijs uw kind dus erop dat die werkzaamheden in 2017 moeten zijn afgerond zodat de schenking niet vervalt!

 

Voorkom dat de vrijstelling verdampt

Als in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling (van maximaal € 52.752 respectievelijk € 53.016) voor de eigen woning, kunt u in 2017 of 2018 als schenker uw eerdere schenking nog aanvullen met maximaal € 46.824. Hierbij geldt wel dat de ontvanger of diens partner nog altijd aan de geldende leeftijdseis (18-40 jaar) moet voldoen. Ook moet het gehele bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

 

Plan scholing in 2018

Ook in 2018 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep toch nog aftrekbaar. De afschaffing van de aftrek voor scholingsuitgaven is namelijk uitgesteld tot 1 januari 2019. Dit betekent dat u in 2017 geen haast meer hoeft te maken door nog even snel scholingsuitgaven te doen, want die zijn in 2018 ook nog aftrekbaar. Natuurlijk kan het geen kwaad om wel alvast een planning te maken van de scholing die u wilt volgen.

Tip!

Ondernemers kunnen ook na 2018 de kosten voor scholing blijven aftrekken. Onder voorwaarden zijn dit voor hen ondernemingskosten.

 

Voor meer vragen en tips kunt u contact met ons opnemen

E: mail@bridgeconsultinggroup.eu

T: 073-6156010

Bridging business is our mission

 

© Sdu Licent Academy 2017 – Aan de redactie van dit document is de uiterste zorg besteed. Niettemin kan redactie noch uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.

Lees nog meer:> Eindejaars Belasting Tips (PDF)